> Vote for the classical album of 2016

Previous editions: 2015 | 2014 | 2013

Bach cu violonistul Nemanja Radulovic: Music box, 28 noiembrie

Monday, 28 November 2016 , ora 8.49
 

If you would like to vote for this CD please vote HERE

În 14 octombrie 2016 s-a lansat la casa Deutsche Grammophon cel mai nou album al violonistului sârb de 31 ani, Nemanja Radulovic, cuprinzând lucrări de Johann Sebastian, dar și un concert în stilul lui Johann Christian Bach.

Rădăcini, fidelitate, familie - sunt coordonatele care l-au ghidat pe Nemanja Radulovic în alcătuirea acestui album inclus și în cadrul campaniei Radio România Muzical Votează discul de muzică clasică al anului 2016. Și în plus, dorința evidentă a realiza un disc care să vorbească despre Bach pe limba tinerilor de astăzi; un Bach mai curând muzical decât cerebral, un Bach al viorii, esențialmente uman. Sigur, este o atitudine care chiar i se potrivește tânărului și nonconformistului în înfățișare Nemanja Radulovic, fără ca acest lucru să fie neapărat valabil pentru modul cum cântă, care este de fapt foarte matur și bine argumentat muzical.

Rădăcini și fidelitate: Nemanja Radulovic s-a stabilit în 1999, când avea 14 ani, la Paris, părăsind Serbia natală. A rămas însă fidel rădăcinilor sale muzicale, muzicii lui Bach, pe care încă din copilărie o interpretează în fiecare zi. A rămas fidel și prietenului său, dirijorul Alexandre Sedlar, cel care a realizat câteva aranjamente pentru vioară și ansamblu pentru un disc Vivaldi semnat de Radulovic în trecut, ca și pentru celebra Ciacconă din Partita în re minor pentru vioară solo, Aria din Suita a III-a pentru orchestră și Toccata și fuga în re minor pentru orgă.

Pe acest disc, Nemanja Radulovic cântă alături de Ansamblul Double Sens pe care l-a înființat în urmă cu 8 ani și care reunește mai mulți dintre prietenii săi francezi, dar și muzicieni provenind din țările ex iugoslave.

Un disc care are în vedere mai ales un public tână: uitați-vă la videoclipurile de mai jos: Dublul concert de Bach, a fost înregistrat de Nemanja Radulovic alături de o fostă colegă de la clasa de vioară din Belgrad, Tijana Milosevici. Este un videoclip inspirat de lumea lui Alice în țara minunilor, poate cam gotic pentru gustul unora, însă foarte relevant, cred, pentru lumea tinerilor de astăzi. Însă muzica nu are nimic nici gotic, nici kitsch în ea: o interpretare proaspătă, într-un tempo rapid apropiat de interpretările în stil autentic baroc, fără însă a merge pe linia acestor interpretări tradiționale, și departe de interpretările romanțioase pe care le-au propus alții. O experiență care merită, deci, încercată.

Nemanja Radulovic a cucerit în 2001 premiul I la Concursul George Enescu de la București. Locuiește din 1999 la Paris, însă nu și-a uitat niciodată rădăcinile sârbe, dovadă stând și precedentul său disc pentru Deutsche Grammophon, Journey East, care a obținut anul trecut un premiu Echo Klassik. Cu părul lung, buclat și o îmbrăcăminte foarte la modă, pare un artist nonconformist, însă, modul în care cântă este lipsit de un nonconformism de prost gust, însă plin de o anumită energie și lumină care îl fac să fie diferit de alții. Poate să fie uneori prea vehement, așa cun mi s-a părut mie în Gavota din Partita a III-a, poate să fie și visător irezistibil în Aria din Suita a III-a de Bach. Cronicarii internaționali au scris deja despre noul disc semnat de Nemanja Radulovic, "Sunt multe lucruri de care să te bucuri pe acest album și care confirmă poziția lui Radulovic: cea a unuia dintre cei mai strălucitoare și flamboainte personalități ale muzicii clasice de astăzi", "Radulovic este uimitor, un muzician cu adevărat serios și interesant." - sunt doar două păreri ale unor critici britanici.

Puțini știu că Radulovic a studiat în copilărie și vioara, viola și violoncelul, abia la 14 ani dedicându-se exclusiv viorii. Iar pe acest disc, își aduce aminte de rădăcinile sale, înregistrând un concert pentru violă și orchestră, pe care-l interpretează cu totul deosebit față de lucrările aparținând lui Johann Sebastian Bach. Este vorba despre un concert în do minor, atribuit lui Johann Christian Bach, fiul marelui Johann Sebastian, lucrare care s-a dovedit a fi însă o partitură aparținând lui Henri Casadesus.

Noul disc al lui Nemanja Radulovic poate fi ascultat la Radio România Muzical luni, 28 noiembrie, de la ora 19.00, în reluare duminică, 4 decembrie de la ora 13.05 sau oricând pe site-ul campaniei Votează discul de muzică clasică al anului 2016.

Cristina Comandașu


Mihai Andrei Fulgescu, MTTLC an 2

Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Bach and violinist Nemanja Radulovic: Music box, 28th November

On 14th October 2016, the Deutsche Grammophon music label launched the 31-year-old Serbian violinist's latest album, covering works by Johann Sebastian Bach, and also a Johann Christian Bach-styled concerto.

Roots, truthfulness and family - are the principles that have guided Nemanja Radulovic through the making of this album, which is also included in Radio România Muzical's campaign, "Vote for 2016's classical music CD of the year". Add to that the obvious desire to make a CD that speaks about Bach in a way which today's youth undestands; a rather musical than cerebral Bach, a violin Bach, fundamentally human. Of course, this attitude actually suits young and rebellious-looking Nemanja Radulovic, without it being necessarily true for the way he sings, which is rather very mature and well thought-out.

Roots and truthfulness: in 1999, when he was 14, Nemanja Radulovic settled in Paris, leaving his home country of Serbia. Yet he stayed true to his musical roots, the music of Bach, which he has been interpreting every day since childhood. He stayed true to his friend too, conductor Alexandre Sedlar, who made a few adaptations for violin and chorus for a Vivaldi CD signed by Radulovic previously, as well as for the famed Chaconne from Partita in D minor for solo violin, the Air from Orchestral Suite No. 3 and the Toccata and Fugue in D minor for the pipe organ.

On this CD, Nemanja Radulovic sings alongside the Double Sens Ensemble, which he started 8 years ago and brings together several of his French friends, as well as musicians from ex-Yugoslavian countries.

A CD which mostly targets a young audience: take a look at the clips below: Bach's Double Concerto, it was recorded by Nemanja Radulovic with a former colleague from violin classes in Belgrade, Tijana Milosevici. It is a clip inspired by the world of Alice in Wonderland, maybe a bit Gothic for some, yet relevant, I think, for today's youth. The music though has nothing Gothic or kitsch in it: it is a fresh take, in a fast tempo close to authentic Baroque interpretations, without going with these traditional ways, and far from the romance interpretations brought by others. So, a journey worth experiencing.

In 2001, Nemanja Radulovic took the first place at the George Enescu Festival in Bucharest. He has been living in Paris since 1999, but he never forgot his Serbian roots, fact proven by his previous CD for Deutsche Grammophon, Journey East, which won an Echo Klassik award last year. With long, curly hair and stylish outfits, he seems like a nonconformist artist, yet the way he sings has no vulgar nonconformity, but is filled with a kind of energy and light that set him apart from others. He can sometimes be too fierce, like it seemed to me in the Gavotte from Partita No. 3, he can also be an irresistible dreamer in the Air from Bach's Suite No. 3. International reviewers have already written about the new CD signed by Nemanja Radulovic: "There are many aspects to enjoy about this album and they confirm Radulovic's place: that of one of the brightest and most flamboyant characters in today's classical music", "Radulovic is amazing, a truly serious and interesting musician." - are just two of the opinions of some British critics.